ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Impershield Europe, kantoorhoudende te Den Hoorn ZH aan de Kleijweg 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71582975.

Geldig voor alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het leveren van goederen.

Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden: de hierna volgende Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;

Verkoper: Impershield Europe B.V. of een daaraan gelieerde vennootschap.

Producten: alle door Verkoper krachtens Overeenkomst te leveren en/of geleverde en/of verleende goederen en diensten;

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich in verband met de koop van Producten of het verlenen van diensten jegens Verkoper heeft verbonden, of met wie Verkoper in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin des woords;

Overeenkomst: iedere Overeenkomst ter zake van de verkoop en levering van Producten of het verlenen van diensten door Verkoper, elke aanvulling of wijziging daarop alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst;

Partijen: Koper en Verkoper.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten die Verkoper doet of aangaat.

2.2 De algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3: Aanbiedingen 3.1 Elke door Verkoper gedane aanbieding is steeds vrijblijvend en bindt Verkoper niet. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de Koper aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 Met betrekking tot de opgegeven prijzen geldt hetgeen bepaald is in artikel 10 van deze voorwaarden.

3.3 Termijnen worden geacht bij benadering te zijn gegeven.

3.4 In geval gehele of gedeeltelijke annulering van een order door de Koper heeft Verkoper recht op een schadevergoeding ten bedrage van 15 % van de koopprijs, onverminderd het recht van Verkoper volledige schadevergoeding te vorderen op basis van de wet.

Artikel 4: Emballage 4.1 Verkoper kan alle emballage tegen kostprijs berekenen.

4.2 De koper is verplicht leenemballage binnen 6 maanden na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren.

De Koper is aansprakelijk voor de kosten, indien hij niet voldoet aan deze verplichting.

4.2 De Koper zal Producten niet omlabelen of van andere etiketten of opdruk voorzien, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke verplichting in het land waar de Koper is gevestigd. In geval van dwingendrechtelijke wettelijke verplichtingen zal de Koper hieraan voldoen en Verkoper hierover informeren.

Artikel 5: Informatie en Adviezen 5.1 Informatie en adviezen van Verkoper in welke vorm dan ook zijn van algemene aard en vrijblijvend en nimmer te kwalificeren als een resultaatverbintenis.

5.2 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van haar adviezen en informatie.

Artikel 6: Overeenkomsten 6.1 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Verkoper. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel uit de omstandigheid dat Verkoper uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

6.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 7: Prestaties partijen 7.1 Verkoper is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te leveren, en behoudt zich het recht voor deze aan derden uit te besteden.

7.2. Het is de Koper niet toegestaan haar rechten en verplichtingen over te dragen aan derden, tenzij zij daartoe, vooraf, schriftelijk toestemming van Verkoper heeft verkregen.

Artikel 8: Levering 8.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel ter keuze van Verkoper. Bij verzending door Verkoper zullen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verzendkosten in rekening worden gebracht aan Koper.

8.2 Levertijden worden door Verkoper bij benadering vastgesteld. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijden geeft aan de Koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige, voor de Koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

8.3 De levertijd gaat in wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan en, desgevraagd, Verkoper betaling heeft ontvangen. Bij niet-tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Verkoper

nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

8.4 Verkoper is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Koper aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.5 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebrek aan afname van het geleverde door de Koper behoudt Verkoper zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan haar Koper.

8.6 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname is geweigerd, geldt als de dag van levering.

Artikel 9: Transport 9.1 Transport, waaronder begrepen laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de Koper, ongeacht in wiens opdracht transport plaatsvindt, of door wiens last het transportrisico door vervoerder wordt gebracht.

9.2 Ook indien franco levering is overeengekomen is de Koper aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. De Koper zal zich tegen dit risico behoorlijk verzekeren.

Artikel 10: Prijzen 10.1 Prijzen luiden -tenzij anders weergegeven- steeds in EURO, exclusief BTW, en exclusief transport, verzend- en rembourskosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Indien levering plaatsvindt onder rembours, is de Koper tenminste Euro 3,- verschuldigd per levering, vermeerderd met 1 % van het betreffende factuurbedrag, inclusief BTW.

10.3 Verkoper behoudt zich het recht voor administratie- en behandelingskosten in rekening te brengen.

10.4 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst de kostprijs van de producten toeneemt ten gevolge van veranderingen buiten de invloed van Verkoper, kan Verkoper een prijsverhoging aan de koper doorberekenen.

10.5 Uitsluitend in het geval dat de prijsverhoging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoet, is de Koper bevoegd de Overeenkomst op grond hiervan te ontbinden.

10.6 Verkoper is gerechtigd tot zekerheidstelling of vooruitbetaling door de Koper.

10.7 In het geval dat partijen dienstverlening zijn overeengekomen is Verkoper bevoegd eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten de schuld van de Verkoper in de uitvoering van de werkzaamheden boven de overeengekomen prijs aan de Koper in rekening te brengen.

Artikel 11: Betaling 11.1 Betaling dient steeds te geschieden ten kantore van

Verkoper of op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening.

11.2 Alle facturen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

11.3 De eventuele kosten voor betaling komen volledig ten laste van de Koper.

11.4 De Koper mag vorderingen van Verkoper niet verrekenen met eventuele vorderingen op Verkoper.

11.5 De door de Koper betaalde bedragen worden in de eerste plaats afgeboekt op de verschuldigde rente en de kosten en vervolgens op het oudste factuurbedrag, ongeacht de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen.

11.6 Verkoper is gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien de Koper haar betalingsverplichtingen niet nakomt of is nagekomen.

11.7 Alle openstaande bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn of indien de Koper in surséance van betaling of in staat van faillissement geraakt.

11.8 Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Koper is in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn. Indien de Koper enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet, is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

11.9 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Verkoper gerechtigd haar vordering uit handen te geven. De Koper is in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 12: Reclames 12.1 De Koper kan op een gebrek in de prestaties slechts een beroep doen, indien zij dat binnen acht dagen na levering aan Verkoper meldt, of, indien het gebrek niet kenbaar kon zijn op het moment van levering, binnen acht dagen nadat de Koper het gebrek ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

12.2 Iedere klacht zal schriftelijk aan Verkoper worden gericht.

12.3 Op eerste verzoek stelt de Koper aan Verkoper één of meer monsters ter beschikking van de levering in kwestie, met inbegrip van de verpakking, houdbaarheidsdatum en badgenummers. De Koper zal een gedeelte van deze levering met hetzelfde badgenummer onaangebroken laten. De Koper zal niet tot doorverkoop of gebruik overgaan totdat Verkoper de klacht heeft kunnen onderzoeken.

12.4 Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend bij Verkoper.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 13.1 Verkoper blijft eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, zolang haar vorderingen, inclusief rente en kosten, nog niet integraal zijn voldaan.

13.2 Verkoper blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de Koper de verrichte of nog te verrichten diensten niet heeft betaald en zolang de Koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming niet heeft voldaan, waaronder begrepen zijn vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

13.3 Het is de Koper niet toegestaan geleverde of nog te leveren zaken, zolang deze nog in eigendom toebehoren aan Verkoper, te vervreemden, te verpanden, of op andere wijze er over te beschikken.

13.4 Indien de Koper verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is Verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling de zaken terug te nemen. De Koper machtigt Verkoper onherroepelijk de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 14: Wederverkoop 14.1 Het is de Koper niet toegestaan gekochte zaken te verkopen tegen prijzen die meer dan 10 % afwijken van de adviesverkoopprijs van de vigerende prijslijst van Verkoper.

14.2 Indien Verkoper de Koper als groothandel heeft erkend, zal de Koper/grossier de gekochte zaken dienen te verkopen volgens de detailhandelsprijs van Verkoper vermeld in de prijslijst van Verkoper.

14.3 Bij overtreding van datgene, wat in dit artikel overeengekomen is, is de Koper een direct opeisbare niet verrekenbare boete van € 5.000,- verschuldigd aan Verkoper, voor iedere levering, ongeacht de grootte, onverminderd de plicht van de Koper de volledige schade aan Verkoper te vergoeden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid 15.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de opzet of grove schuld van Verkoper.

15.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende producten met een algemeen maximum van € 50.000 per geval.

15.3 Voorts gelden voor de hoogte van een eventuele schadevergoeding de volgende beperkingen:

a. De aansprakelijkheid Verkoper voor indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, is uitgesloten.

b. De aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten of derden die door Verkoper bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld, sluit zij uit.

c. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan goederen van derden.

d. Verkoper is niet aansprakelijk voor letselschade die ontstaat bij personeel van derden.

15.4 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de wijze van gebruik van de geleverde producten.

15.5 De Koper zal Verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die zouden worden gedaan met betrekking tot geleverde zaken. Indien beide Partijen hoofdelijk zouden worden veroordeeld, zal de Koper intern de vordering van de derde voldoen.

Artikel 16: Garantie 16.1 Verkoper is tot geen garantie verplicht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet voortvloeit.

16.2 Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien:

– ter zake een oordeelkundig of met een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt, waaronder onder meer wordt verstaan: ondeskundig gebruik van de producten/de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd;

– zonder voorkennis of toestemming van Verkoper werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de door de Verkoper verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzaak door onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit wordt aangetoond door middel van aan verkoper te verschaffen deugdelijke gegevens;

– Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, tenzij uitdrukkelijk toestemming verleend tot reparatie door een ander;

– de Koper anderszins schuld aan het gebrek aan de zaak heeft, waaronder begrepen:

a. de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specifieke specificaties van de zaak die op last van de koper door of vanwege verkoper in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt;

b. de situatie dat de zaken worden gebruikt onder andere omstandigheden dan opgegeven door de koper;

c. normale slijtage, normale gebreken die optreden als gevolg van toepassing van enig overheidsvoorschrift ter zake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

16.3 Op de door Verkoper onder garantie te verrichten reparatie zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 17: Overmacht 17.1 Indien Verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

17.2 In geval van opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, zal Verkoper daarvan terstond mededeling aan de Koper doen en haar van de ontwikkeling van de van overmachtsituatie op de hoogte houden.

17.3 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werk)staking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproep, bezetting, ziekte, molest, brand, ontploffing, waterschade, overstroming,

Artikel 16: Garantie 16.1 Verkoper is tot geen garantie verplicht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet voortvloeit.

16.2 Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien:

– ter zake een oordeelkundig of met een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt, waaronder onder meer wordt verstaan: ondeskundig gebruik van de producten/de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd;

– zonder voorkennis of toestemming van Verkoper werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de door de Verkoper verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzaak door onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit wordt aangetoond door middel van aan verkoper te verschaffen deugdelijke gegevens;

– Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, tenzij uitdrukkelijk toestemming verleend tot reparatie door een ander;

– de Koper anderszins schuld aan het gebrek aan de zaak heeft, waaronder begrepen:

a. de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specifieke specificaties van de zaak die op last van de koper door of vanwege verkoper in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt;

b. de situatie dat de zaken worden gebruikt onder andere omstandigheden dan opgegeven door de koper;

c. normale slijtage, normale gebreken die optreden als gevolg van toepassing van enig overheidsvoorschrift ter zake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

16.3 Op de door Verkoper onder garantie te verrichten reparatie zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 17: Overmacht 17.1 Indien Verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

17.2 In geval van opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, zal Verkoper daarvan terstond mededeling aan de Koper doen en haar van de ontwikkeling van de van overmachtsituatie op de hoogte houden.

17.3 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werk)staking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproep, bezetting, ziekte, molest, brand, ontploffing, waterschade, overstroming,

Artikel 16: Garantie 16.1 Verkoper is tot geen garantie verplicht, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet voortvloeit.

16.2 Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien:

– ter zake een oordeelkundig of met een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt, waaronder onder meer wordt verstaan: ondeskundig gebruik van de producten/de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd;

– zonder voorkennis of toestemming van Verkoper werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de door de Verkoper verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzaak door onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en dit wordt aangetoond door middel van aan verkoper te verschaffen deugdelijke gegevens;

– Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, tenzij uitdrukkelijk toestemming verleend tot reparatie door een ander;

– de Koper anderszins schuld aan het gebrek aan de zaak heeft, waaronder begrepen:

a. de situatie dat het gebrek wordt veroorzaakt door de afwezigheid of aanwezigheid van eigenschappen of specifieke specificaties van de zaak die op last van de koper door of vanwege verkoper in de zaken zijn geïmplementeerd c.q. verwerkt;

b. de situatie dat de zaken worden gebruikt onder andere omstandigheden dan opgegeven door de koper;

c. normale slijtage, normale gebreken die optreden als gevolg van toepassing van enig overheidsvoorschrift ter zake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

16.3 Op de door Verkoper onder garantie te verrichten reparatie zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 17: Overmacht 17.1 Indien Verkoper door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

17.2 In geval van opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtsituatie zich voordoet, zal Verkoper daarvan terstond mededeling aan de Koper doen en haar van de ontwikkeling van de van overmachtsituatie op de hoogte houden.

17.3 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werk)staking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproep, bezetting, ziekte, molest, brand, ontploffing, waterschade, overstroming,

Heeft u vragen, of wilt u gewoon een berichtje kwijt, vul dan het formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.